หมายเลขการสั่งซื้อ / ORDER NO (ต้องการ)
ธนาคารที่โอนเงินเข้า (ต้องการ)
วันและเวลาโอนเงิน (ต้องการ)
อีเมลที่ใช้ในการสั่งซื้อ (ต้องการ)
จำนวนเงินที่โอน (ต้องการ)
รูปถ่ายสลิปหรือหลักฐานการโอนเงิน (jpg,png,pdf < 1MB)
หมายเหตุ